Phone Number Phone Number Телефон: 0898 518 261 Fbook     Fbook     Smiley face Smiley face
Logo
ЕЛЕКТРОНИКС ДИЗАЙН ООД
1 / 3
Проектиране на печатни платки
2 / 3
3D принтиране SLA
3 / 3
Фирмуер за микроконтролери - С и асемблер

Измерване с АЦП и управление на 7 сегментен индикатор

Използваме ESP32 devkit 1. На фигурата по-долу са показани изводите на модула.

ESP32 pinout

Използван е седемсегментен индикатор (BA56-12SRWA) с общ анод. По този начин може да се реализира т.н. динамична индикация. Това означва, че в нито един момент не свети повече от една цифра от индикатора. Те се редуват, но с много голяма скорост, което не се забелязва от човешкото око.

indicator

С цел минимизиране на броя използвани пинове на модула използваме известния преместващ регистър 75HC595. За управление на анодите се използват PNP биполярни транзистори - консумацията е най-голяма когато свети цифра 8. Схемата на свързване е следната:

sch

За свързване на индикатора се използват 6 извода от модула. Към аналогов вход е свързан потенциометър. Ето как са дефинирани изводите.

const int anodMSB = 13;
const int anodMID = 33; 
const int anodLSB = 14;
    
const int SER  = 25; 
const int SRCLK = 26;
const int RCLK = 27; 

const int adcPIN = 34; 
 

Чрез таблица се конвертира число към сигнали, така че да светнат верните сегменти

 const int Table[15]= // convert number to 7 segment
{// GCXDEAFB
  0b01011111, //0
  0b01000001, //1
  0b10011101, //2
  0b11010101, //3
  0b11000011, //4
  0b11010110, //5
  0b11011110, //6
  0b01000101, //7
  0b11011111, //8
  0b11010111, //9
//
  0b11001111, //A
  0b11011010, //b
  0b00011110, //c
  0b10001111, //P

  0b10000000  //-
};
 

Задаваме чрез прекъсване от таймер опресняването на дисплея. Дефинираме таймер.

// interrupt timer
hw_timer_t * timer = NULL;
portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED; 
 

А ето и целия код

const int anodMSB = 13;
const int anodMID = 33; 
const int anodLSB = 14;
const int SER  = 25; 
const int SRCLK = 26;
const int RCLK = 27; 

const int adcPIN = 34; 
volatile int adcValue;
volatile int adcValueTmp;
volatile int adcCntr;


const int Table[15]= // convert number to 7 segment
{// GCXDEAFB
  0b01011111, //0
  0b01000001, //1
  0b10011101, //2
  0b11010101, //3
  0b11000011, //4
  0b11010110, //5
  0b11011110, //6
  0b01000101, //7
  0b11011111, //8
  0b11010111, //9
//
  0b11001111, //A
  0b11011010, //b
  0b00011110, //c
  0b10001111, //P

  0b10000000  //-
};

volatile int Symbol[3];
volatile int Symbols_Cntr;
volatile int point_pos;

// interrupt timer
hw_timer_t * timer = NULL;
portMUX_TYPE timerMux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;
//*************************************************************************
//
//   
//*************************************************************************
void write_74HC595 (int val)
{ int i,j;

 j=0;
 val=255-val;
 
 i=0b10000000;
 do
 {
  if ((val&i)==0) {digitalWrite(SER,LOW);} else {digitalWrite(SER,HIGH);}      // set data
  digitalWrite(SRCLK,HIGH);digitalWrite(SRCLK,LOW); // strobe
  i=i>>1;
  j++;
 }while(j<8);
 digitalWrite(RCLK,HIGH);digitalWrite(RCLK,LOW);
}
//*************************************************************************
//
//   
//*************************************************************************
void Switch_OFF_Display (void)
{
  digitalWrite(anodMSB,HIGH); digitalWrite(anodMID,HIGH); digitalWrite(anodLSB,HIGH);
}
//*************************************************************************
//
//   
//*************************************************************************
int Refresh_Display (void)
{ int i;

 Switch_OFF_Display();
 if (Symbols_Cntr==0)
 {
  i=Symbol[Symbols_Cntr];
  if (point_pos==1) {i=i|0b00100000;}
  write_74HC595(i); digitalWrite(anodMSB,LOW);Symbols_Cntr++;
  return(0);
 }
 if (Symbols_Cntr==1)
 {
  i=Symbol[Symbols_Cntr];
  if (point_pos==2) {i=i|0b00100000;}
  write_74HC595(i); digitalWrite(anodMID,LOW);Symbols_Cntr++;
  return(0);
 }
 if (Symbols_Cntr==2)
 {
  i=Symbol[Symbols_Cntr];
  if (point_pos==3) {i=i|0b00100000;}
  write_74HC595(i); digitalWrite(anodLSB,LOW);Symbols_Cntr=0;
  return(0);
 }
 Symbols_Cntr=0;
 return(1);
 
}
//*************************************************************************
//
//   
//*************************************************************************
void read_adc ()
{
 adcValueTmp = adcValueTmp+analogRead(adcPIN)+174;
 adcCntr++;
 if (adcCntr>=8)
 {
  adcCntr=0;
  adcValue=adcValueTmp/8;
  adcValueTmp=0;
 }
}
//*************************************************************************
//
//   
//*************************************************************************

// timer ISR func 
void IRAM_ATTR onTimer() {

 portENTER_CRITICAL_ISR(&timerMux);
 Refresh_Display();
 read_adc ();
 portEXIT_CRITICAL_ISR(&timerMux);
 
}
//*************************************************************************
//
//   
//*************************************************************************
void find_digits (int Number) 
{ 
 int One,Ten,Hundred;
 

 Hundred=Number/100;
 Number=Number-(Hundred*100);
 Ten=Number/10;
 Number=Number-(Ten*10);
 One=Number;
 portENTER_CRITICAL(&timerMux);
 Symbol[0]=Table[Hundred]; 
 Symbol[1]=Table[Ten]; 
 Symbol[2]=Table[One];
 portEXIT_CRITICAL(&timerMux);
}
//*************************************************************************
//
//   
//*************************************************************************
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 // set pin direction
 pinMode(anodMSB,OUTPUT);
 pinMode(anodMID,OUTPUT);
 pinMode(anodLSB,OUTPUT);
 pinMode(SER,OUTPUT);
 pinMode(SRCLK,OUTPUT);
 pinMode(RCLK,OUTPUT);
 // timer ISR
 timer = timerBegin(0, 80, true); // clock freq MHz
 timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
 timerAlarmWrite(timer, 1000, true); // in uS event clock
 timerAlarmEnable(timer);

 point_pos=1;
}
//*************************************************************************
//
//   
//*************************************************************************
void loop() {
  delay(200);
  find_digits(adcValue/8);  
} 
 

ESP32 7 Segment LED

Коментари

Име

Съобщение

 

ЕЛЕКТРОНИКС ДИЗАЙН ООД

Фирма Електроникс Дизайн ООД е създадена 2007г гр. София. Дейността на фирмата е проектиране и производство на потребителска електроника.

Контакти

phone Телефон: 0898 518 261

maile-mail: info@ekits.eu

address Адрес: София бул. Европа 177